Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PINB w Jarocinie.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Daria Małgowska, pinbjarocin@pinb3.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 7407973. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

  1. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocnie usytuowana jest na III piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Tadeusz Kościuszki 10 w Jarocinie.
  2. Budynek posiada jedno wejście (z prawej strony budynku).
  3. Przy wejściu do budynku zamontowano wideodomofon do kontaktu z interesantami..
  4. Wejście do budynku z poziomu terenu.
  5. Budynek nie posiada windy.
  6. Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  7. Osoba mająca problemy z poruszaniem się powinna udać się do biura obsługi klienta, które zlokalizowane jest na parterze głównego budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10 i poprosić o wezwanie pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie.
  8. Osoby poruszające się z psem asystującym mają dostęp bez ograniczeń.
  9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.