Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarocinie
Numer identyfikacyjny REGON
25086480100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
pinbjarocin@pinb3.home.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
pinbjarocin@pinb3.home.pl
Telefon kontaktowy
627407973
Data
2021-03-29
Miejscowość
Jarocin
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat jarociński
Gmina
Jarocin (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
  komunikacyjne ?
  Strona 2
  [ X ] NIE
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
  technicznych?
  [ X ] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
  [ X ] NIE
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
  asystującego?
  [ X ] TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
  [ X ] NIE
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
  Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie usytuowana jest na III piętrze budynku zlokalizowanego
  przy ul. Tadeusz Kościuszki 10 w Jarocinie. Przy wejściu do budynku zamontowano wideodomofon do kontaktu z interesantami.
  Osoba mająca problemy z poruszaniem się powinna udać się do biura obsługi klienta, które zlokalizowane jest na parterze
  głównego budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10 i poprosić o wezwanie pracownika
  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie.
  Dział 2. Dostępność cyfrowa
 6. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
  deklarację dostępności
  Liczba stron: 2
  Liczba aplikacji: 0
  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  ID a11y-url https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/156,powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego-wjarocinie
  ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
  ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-28
  ID a11y-url http://pinbjarocin.powiat-jarocinski.pl/
  ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
  ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-28
 7. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
  deklaracji dostępności
  Liczba stron: 0
  Liczba aplikacji: 0
  Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
  W bieżącym roku planujemy umożliwić osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
  online oraz na stronie internetowej umieścić informację o działalności podmiotu
  w tekście łatwym do czytania (ETR)
  Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 8. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
  b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
  SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
  internetowych [ X ] NIE
  e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
  aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 9. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
  [ X ] NIE
  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
 10. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
  [ X ] NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
  [ X ] NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
  [ X ] NIE
 11. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
  [ X ] NIE
  Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
 12. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [ X ] NIE
 13. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  [ X ] NIE
 14. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
  funkcjonowania podmiotu?
  [ X ] NIE
 15. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [ X ] NIE