Działalność Inspektoratu

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Nadzór budowlany jako administracja zespolona, wykonuje funkcje inspekcyjno–kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy (art. 84 ust. 1):

 1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym:
  kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  sprawdzanie stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z zamierzonym zastosowaniem (art. 84a ust. 1),
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego kontroluje działania starosty, zaś Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – wojewody);
 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego (art. 84a ust. 2):

 1. badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;

sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego