Kontrole stanu technicznego obiektów

Zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy – Prawo budowlane w celu zapewnienia właściwego utrzymania obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych, przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Prawo budowlane zgodnie z art. 64 ust. 1 nakłada na właściciela lub zarządcę budynku lub obiektu budowlanego obowiązek posiadania tzw. książki obiektu budowlanego

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

Ustawodawca wprowadził powyższe obowiązki na właściciela bądź zarządcę obiektów budowlanych w celu zapewnienia właściwego utrzymania ich stanu technicznego.

Nadto zgodnie z art. 5 ust. 2 „Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7”

Mając powyższe na względzie od dnia 01.04.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie podejmie działania kontrolne obejmujące sprawdzenie wypełniania przez właścicieli budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej obowiązku wynikającego z zapisów art. 61 oraz 64 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto zgodnie z art. 70. ust.1 Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Kto zaś nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska. Za niespełnienie obowiązku wynikająca z art. 70 ust.1 grozi kara aresztu albo kara ograniczenia wolności, albo kara grzywny.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane osoby, które nie spełniają obowiązku wynikającego z art. 62 lub 64 ustawy podlegają karze grzywny.

Zgodnie z przyjętym zarządzeniem tut. Organu w sprawie stawek nakładanych mandatów karnych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie:

Mandaty nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego:

  • za to, że w czasie użytkowania nie poddaje okresowym kontrolom stanu technicznego, co najmniej raz w roku

100-300 zł (art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 1)

  • za to, że w czasie użytkowania nie poddaje okresowym kontrolom stanu technicznego, co najmniej raz na 5 lat (dla jednego obiektu)

100-300 zł (art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 2)

  • za to, że w czasie użytkowania nie poddaje go okresowym kontrolom stanu technicznego, co najmniej 2 razy w roku, w  terminach  do 31 maja i do 30 listopada

300 zł (art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 3)

  • za to, że nie wykonuje  obowiązku  przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumentacji budowy oraz innych dokumentów

300zł (art. 93 pkt 9 w związku  z art. 64 ust. 1)

  • za to, że nie prowadzi dla każdego budynku oraz obiektu  budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książki  obiektu budowlanego

200zł (art. 93 pkt 9 w związku  z art. 63)

  • za to, że protokołów z kontroli obiektu budowlanego, ocen  i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz  innych dokumentów – nie dołącza do  książki obiektu budowlanego

100zł (art. 93 pkt 9 w związku  z art. 63)

  • za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia