Ogłoszenia

informacja dot. załatwiania spraw po zmienie ustawy prawo budowlane

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 z późn. zm.) jak również wytycznymi GUNB, zgodnie z art. 27:

1. Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych:

1)w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,

2)dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia

– przepisy ustaw zmienianych w art. 1-4, art. 6 oraz art. 8-24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Oznacza to, iż wnioski wraz z oświadczeniami i złącznikami składanymi przy zgłoszeniu rozpoczęcia oraz zakończeniu budowyw w/w przypadkach  pozostają bez zmian.

Jest to szczególnie istotne przy składaniu wniosku o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wymagane wszystkie oświadczenia, protokoły oraz dziennik budowy) oraz zgłoszenia rozpoczęcia budowy (wymagane oświadczenia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków)