Zarządzenie w sprawie wysokości mandatów karnych wystawianych przez pracowników PINB w Jarocinie

Zarządzenie Nr 6/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie

z dnia 1 lipca 2020r.

zmieniające zarządzenie nr 2/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie stawek nakładanych mandatów karnych przez pracowników

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie

Na podstawie art.96 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 (Dz. U. 2019 poz. 1120 ) w związku z art. 93 ustawy Prawo budowlane
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

Mandaty nakładane na kierownika budowy:

 • za brak prowadzenia dziennika budowy  

100-200 zł (art. 93 pkt 4 w związku z art. 45 ust. 3) *

 • za to, że nie umieścił na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

100-200 zł (art. 93 pkt 4 w związku z art. 45a ust. 1 pkt 3) *

 • za to, że nieodpowiednio zabezpieczył teren budowy (rozbiórki)

200 zł (art. 93 pkt 4 w związku z art. 45a ust. 1 pkt 1)

 • za to, że nie dokonał w dzienniku budowy wpisu o powierzonej mu funkcji

50-100 zł (art. 93 pkt 4 w związku z art. 45 ust. 7) *

 • za brak wpisu o wytyczeniu obiektu przez geodetę 

50-100 zł (art. 93 pkt.6 w związku z art. 43 ust. 1b) *

 • za wykonywanie robót w sposób niezgodny z przepisami, pozwoleniem, zgłoszeniem, istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu

200-400 zł (art. 93 pkt 6) *

 • za nieprzestrzeganie przepisów art. 5 przy projektowaniu i wykonywaniu robót – niezgodnie z przepisami i wiedzą techniczno-budowlaną, przepisami bhp …

250-500 zł (art. 93 pkt 1) *

 • za wykonywanie robót budowlanych stosując wyroby z naruszeniem art. 10 – jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

250-500 zł (art. 93 pkt 1a)) *

Mandaty nakładane na inwestora:

 • „za to, że nie zawiadomił właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem

100-200 zł (art. 93 pkt 4 w związku z art. 41 ust.  4)*

 • za to, że nie zapewnił  objęcia  kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych  robót budowlanych oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności

100- 200 zł (art. 93 pkt 4 w związku z art. 42 ust. 1)*

 • za wykonywanie robót w sposób niezgodny z przepisami, pozwoleniem, zgłoszeniem, istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,

200-500 zł (art. 93 pkt 6)  *

 • za brak dziennika budowy

100- 200 zł (art. 93 pkt 4) *

 • za brak tablicy budowy

50zł (art. 93 pkt 4)

 • za brak planu bioz

100zł (art. 93 pkt 4)

 • za wykonywanie robót w sposób niezgodny z przepisami, pozwoleniem, zgłoszeniem, istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu (w przypadku braku kierownika budowy) w tym, że nie zapewnił sporządzenie projektu technicznego oraz nie przekazał kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny o ile jest wymagany 

200-400 zł (art. 93 pkt 6)  *

 • za to, że nie zapewnił sporządzenia projektu technicznego z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b  

400 zł (art. 93 pkt 6) 

 • za to, że nie przekazał kierownikowi budowy projektu budowlanego, w tym projektu technicznego o ile był wymagany 

400 zł (art. 93 pkt 6) 

(* niższa wartość dotyczy budowy małych obiektów budowlanych (wiat, garaży, itp.), instalacji i niewielkich sieci w tym gazowych jak również rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych, itp.)

Mandaty nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego:

 • za to, że w czasie użytkowania nie poddaje okresowym kontrolom stanu technicznego, co najmniej raz w roku

100-300 zł (art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 1)

 • za to, że w czasie użytkowania nie poddaje okresowym kontrolom stanu technicznego, co najmniej raz na 5 lat (dla jednego obiektu)

100-300 zł (art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 2)

 • za to, że w czasie użytkowania nie poddaje go okresowym kontrolom stanu technicznego, co najmniej 2 razy w roku, w  terminach  do 31 maja i do 30 listopada

300 zł (art. 93 pkt 8 w związku z art. 62 ust. 1 pkt 3)

 • za to, że nie wykonuje  obowiązku  przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumentacji budowy oraz innych dokumentów

300zł (art. 93 pkt 9 w związku  z art. 64 ust. 1)

 • za to, że nie prowadzi dla każdego budynku oraz obiektu  budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książki  obiektu budowlanego

200zł (art. 93 pkt 9 w związku  z art. 64)

 • za to, że protokołów z kontroli obiektu budowlanego, ocen  i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz  innych dokumentów – nie dołącza do  książki obiektu budowlanego

100zł (art. 93 pkt 9 w związku  z art. 64)

 • za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia

500 zł (art. 93 pkt 9b w związku z art. 71 ust. 2)

 • za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części pomimo wniesionego sprzeciwu

500 zł (art. 93 pkt 9b w związku z art. 71 ust. 3)

 • za dokonanie rozbiórki obiektu z naruszeniem art. 28 lub art. 31 ust. 2 (bez zgłoszenia lub pozwolenia z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia)
 • bez zgłoszenia 100zł (art. 93 pkt. 3)
 • bez pozwolenia na rozbiórkę nie wymagającego projektu rozbiórki 200 zł (art. 93 pkt 3)
 • bez pozwolenia na rozbiórkę wymagającego projektu rozbiórki 500 zł (art. 93 pkt 3)

     § 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                 w Jarocinie

                                                                                          Wojciech Rodziak